Zorgpad SOABB voor ouderen met complexe problematiek

"Wij willen ons ontwikkelen tot expertisecentrum voor een passend woonzorgadvies."

Emma Popa is specialist ouderengeneeskunde bij Laurens Stadzicht. Wij spraken haar over het zorgpad SOABB, waarbij er door middel van observatie en diagnostiek een indicatie kan worden vastgesteld bij ouderen met complexe problematiek. 

"Ruim 4 jaar werk ik nu als specialist ouderengeneeskunde bij Laurens maar ik werk al 10 jaar in de ouderenzorg. Eerst als basisarts, daarna heb ik mij gespecialiseerd. Ik heb er heel bewust voor gekozen om op de observatieafdeling in Stadzicht te gaan werken vanwege het innovatieproject SOABB.

 

Ik kijk niet alleen naar de medische maar juist ook naar de psychische en sociale kant.

 

Als specialist ouderengeneeskunde heb ik een holistische kijk: dat houdt in dat ik niet alleen kijk naar de medische situatie van een cliënt maar juist ook naar de psychische en sociale kant. Pas dan kun je echt doelmatig werken aan het verbeteren van de kwaliteit van iemands' leven.  

SOABB

Op de observatieafdeling zijn we bezig met het ontwikkelen van het zorgpad SOABB, wat staat voor de klantreis die cliënten doormaken. Van Stabilisatie naar Observatie, Analyse, Behandeling en Begeleiding van de cliënt. Het gaat hier om kwetsbare ouderen met complexe problematiek. Mensen met een verhoogde zorgbehoefte en gedragsproblemen waarbij de situatie thuis niet langer houdbaar is. Of terugkeer naar huis na een ziekenhuisopname niet verantwoord is. 

Cliënten kunnen maximaal 12 weken op de observatieafdeling verblijven. Tijdens deze periode vindt een screeningstraject plaats om uiteindelijk tot een ziekte- en zorgdiagnose te komen met een passend woonzorgadvies. De meeste cliënten, zo’n 75%, stromen door naar een verpleeghuis. Een klein deel van de cliënten kan met passende zorg en ondersteuning terug naar huis.

Van Stabilisatie naar Observatie, Analyse, Behandeling en Begeleiding van de cliënt.


Passende zorg

Project SOABB is in 2019 gestart als innovatie-experiment ten behoeve van een passende zorgprestatie, dat wordt gefinancierd vanuit de zorgverzekeraar. Het is de bedoeling een zorgpad te ontwikkelen met een passende financiering, want deze vorm van zorg is niet te vergelijken met 'normale' verpleeghuiszorg. Om tot een goede analyse te komen is veel observatie en onderzoek nodig van verpleegkundigen en behandelaren, wat niet bekostigd wordt vanuit de verpleeghuiszorg. Het uiteindelijke doel is ervoor zorgen dat de cliënt de juiste zorg op de juiste plek krijgt. En tegelijkertijd willen we inzicht krijgen in de reële kosten van een observatieafdeling zodat ook andere zorgorganisaties zo’n observatieafdeling kunnen inrichten. 

Het project loopt goed en ik ben blij dat de subsidie vanaf oktober 2022 nog met drie jaar wordt verlengd.


Rust, reinheid, regelmaat 

Op de observatieafdeling werken we met een hecht, multidisciplinair team dat bestaat uit verzorgenden, verpleegkundigen, een verpleegkundige specialist, een psycholoog, ergo- en fysiotherapeut, maatschappelijk werker en indien nodig een logopedist en diëtist. We hanteren een uniforme werkwijze en zijn goed op elkaar ingespeeld. 

Ouderen die bij ons binnenkomen bevinden zich meestal in een later stadium van hun ziekte. Dat heeft verschillende oorzaken. Het kan onwetendheid zijn of zorgmijding of bijvoorbeeld komen door partners die de problemen toedekken. Vaak gaat het om ouderen in een onhoudbare thuissituatie met een acute ziekte of delier.

De eerste twee weken op de observatieafdeling staan in het teken van rust, reinheid en regelmaat. Om een delier te laten verbleken en rust te brengen bij acute verwardheid. De grootste problemen die we tegenkomen zijn ondervoeding, verminderde mobiliteit en valneiging, ontregeling van medicijngebruik, hartfalen, verwaarlozing en slechte persoonlijke hygiëne. En ook mensen met een lage kwaliteit van leven omdat zij alleenstaand zijn of waar sprake is van overbelaste mantelzorgers. In de eerste twee weken proberen we middels een geriatrisch assessment de cliënt in kaart te brengen en te stabiliseren. Daarna observeren we de cliënt op het gebied van vergeetachtigheid en vaardigheden zoals het bereiden van maaltijden, wassen en aankleden. Hierbij beoordeelt de ergotherapeut het handelen en de psycholoog doet het neuropsychologisch onderzoek.  

 

We werken met een hecht multidisciplinair team en hanteren een uniforme werkwijze.


Analyse 

Na de stabilisatie- en observatiefase start de analyse. Daarbij kijken we naar de neurocognitieve stoornissen die het zelfstandig functioneren lastig maken. En we kijken naar welke zorg en woonvorm dan het meest geschikt is voor de cliënt. De maatschappelijk werker brengt in deze fase de thuissituatie in kaart en gaat in gesprek met de mantelzorger. Kan de mantelzorger de zorg nog aan, wat vindt die wenselijk en wat maakte dat de situatie thuis niet langer houdbaar was? 


Advies en familiegesprek

Daarna brengen we advies uit tijdens een familiegesprek. Als specialist ouderengeneeskunde licht ik dit advies toe. Meestal bespreken we dit eerst met de familie en daarna samen met de cliënt zodat deze zich veilig voelt. Want cliënten zijn vaak al in een matig stadium van dementie. Terug naar huis is meestal geen optie meer omdat zij dan tussen wal en schip vallen. Daarom is het in het belang van de cliënt dat hij opgenomen wordt in een verpleeghuis. In een enkel geval gaat het om een onvrijwillige opname, omdat een cliënt anders echt een gevaar vormt voor zichzelf en zijn omgeving. 

Wij willen ons ontwikkelen als expertisecentrum voor ouderen met een verhoogde zorgbehoefte en cognitieve gedragsproblemen.


Expertisecentrum

Uiteindelijk willen wij de observatieafdeling ontwikkelen tot expertisecentrum voor ouderen met een verhoogde zorgbehoefte en cognitieve gedragsproblemen waarbij de diagnose nog niet is vastgesteld. Het realiseren van het zorgpad SOABB is hiervan alvast een mooi voorbeeld."

Gerelateerde tags

Deel op social media

×

Zoeken