Overgang wet BOPZ naar de Wet Zorg en Dwang

De Wet zorg en dwang regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie). In het eerste half jaar van 2020 heeft Laurens stappen gezet in de overgang van de wet BOPZ naar de Wet Zorg en Dwang (WZD).

Welk proces hebben we doorlopen?

In de eerste helft van 2020 is verder geïnvesteerd in het scholen van artsen, behandelaars en aandachtsvelders WZD, het schrijven van het beleidsplan en de procesbeschrijving WZD, het invullen van de verschillende rollen binnen de WZD, de samenwerking met externe organisaties, de voorlichting aan vertegenwoordigers en het omzetten van de zorgplannen naar de regels van de WZD. Dit proces werd op momenten bemoeilijkt door aanpassingen of nadere uitwerkingen van het landelijk WZD-beleid en door de covidpandemie die in de afgelopen maanden alle aandacht vroeg.

Waar staan we op dit moment?

 • Scholing: Alle artsen, behandelaars en aandachtsvelders WZD hebben een basisscholing WZD gevolgd. Daarnaast vonden in het eerste half jaar verdiepende scholingen plaats voor de zorgverantwoordelijken en de niet bij de zorg betrokken deskundigen. Er is een online scholing ontwikkeld over de WZD en Moeilijk en onbegrepen gedrag
 • WZD-clustercommissies: Verdeeld over drie regio’s zijn WZD clustercommissies opgesteld, die de uitvoering van de WZD in hun regio monitoren.
 • Functies binnen de WZD: Er zijn verschillende WZD-functionarissen werkzaam die voor invulling van hun rol een externe scholing doorlopen. Verdere werving is daarnaast noodzakelijk. De rol van zorgverantwoordelijke wordt binnen Laurens vervuld door de regiebehandelaren (artsen en verpleegkundig specialisten). Invulling voor de functie van extern deskundige is geborgd. De leden van de WZD-clustercommissies vervullen de rol van intern deskundige.
 • Omzetten zorgplannen naar regels WZD: Aan het zorgplan is een WZD-module gekoppeld waarin onvrijwillige zorg geregistreerd en geëvalueerd wordt. Sinds het begin van 2020 zijn de zorgplannen en modules grotendeels omgezet naar de regels van de WZD
 • Beleidsplan WZD en procesbeschrijving: Deze zijn in ontwikkeling en zullen in oktober ter beoordeling worden voorgelegd aan de CCR.
 • Onafhankelijke clientvertrouwenspersonen: Laurens heeft voor al haar regio’s cliëntvertrouwenspersonen in het kader van de WZD aangetrokken.
 • Betrekken vertegenwoordigers: middels mailings en voorlichtingsbijeenkomsten zijn vertegenwoordigers betrokken bij de veranderingen als gevolg van de WZD
 • Extramurale zorg: In afwachting van landelijke ontwikkelingen voert Laurens de extramurale WZD-inzet nog niet uit. In het kader van externe IBS’en en RM’en vindt samenwerking plaats met externe partijen. De WZD-functionarissen kunnen voor algemene adviezen worden ingeschakeld door de thuiszorg. 


Wat brengt de toekomst?

 • Verdiepende scholingen zullen (voor alle betrokkenen) steeds opnieuw terugkeren om de kennis omtrent onvrijwillige zorg te blijven voeden
 • Blijvende aandacht voor bedside teaching rondom onvrijwillige zorg
 • Voorlichtingsbijeenkomsten organiseren voor vertegenwoordigers op de locaties waar dit door Covid-19 nog niet heeft plaatsgevonden
 • Vastleggen kaders, verantwoordelijkheden en arbeidsvoorwaarden en werven van extra Wzd-functionarissen zodat elke regio zowel een arts als psycholoog als Wzd-functionaris heeft
 • Creëren van WZD-themaweken
 • Verder ontwikkelen van (verdiepende) online scholingen over de WZD.
 • Versterken samenwerking met huisartsen en andere externe partijen ter voorbereiding van de toepassing van de WZD in de thuiszorg 

Deel op social media

×

Zoeken