Niet tevreden?

Uw vragen en wensen staan centraal in onze zorg. Soms kan het voorkomen dat u toch niet tevreden bent. We horen dat graag. Dan kunnen we samen zoeken naar een oplossing en de kwaliteit van onze zorg verder verbeteren. U kunt zelf een klacht indienen. Ook uw familie, naasten of uw (wettelijk) vertegenwoordiger kunnen namens u een klacht indienen.

Vertel het ons!

Een goede manier om uw onvrede of klacht kenbaar te maken, is om in gesprek te gaan. Door het gesprek te voeren met een medewerker of teamleider komt u vaak samen tot een oplossing en/of worden verwachtingen bijgesteld. Als het gesprek niet tot een oplossing leidt, kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke manager of directeur. Uiteraard mag u, als dat uw voorkeur heeft, ook altijd schriftelijk een klacht indienen. Hoe u dit doet, kunt u lezen onder ´Uw onvrede of klacht melden?´ op deze pagina.


Heeft u behoefte aan ondersteuning en bemiddeling?

Dan kunt u contact opnemen met een klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris is beschikbaar voor een vertrouwelijk gesprek en een luisterend oor. Soms is het indienen een klacht dan niet meer nodig. Wilt u wel een klacht indienen, dan kan de klachtenfunctionaris u ondersteunen of u adviseren bij het kenbaar maken van uw onvrede of klacht. De klachtenfunctionaris van Laurens is onpartijdig en onafhankelijk en niet gebonden aan teams en/of locaties. De klachtenfunctionaris kan op uw verzoek of op verzoek van een Laurens medewerker bemiddelen bij een geschil of klacht. De beschikbaarheid van een onpartijdige en onafhankelijke klachtenfunctionaris is vastgelegd in de Wet kwaliteit klachten geschillen gezondheidszorg (Wkkgz)


Wat kunt u van een klachtenfunctionaris verwachten?

 • Een luisterend oor en vertrouwelijk gesprek;
 • Raad en advies over aanpak, vervolgstappen en goede afhandeling van uw klacht;
 • Begeleiding van gesprekken tussen de betrokken partijen;
 • Bemiddeling volgens de Wet kwaliteit klachten geschillen gezondheidszorg Wkkgg;
 • Doorverwijzing naar een externe cliëntvertrouwenspersoon Wet Zorg en Dwang.

 

Wilt u contact met een klachtenfunctionaris?

 • Kijk op onze website: (laurens.nl/clientvertrouwenspersonen) voor de klachtenfunctionaris van de betreffende locatie en/of het betreffende thuiszorgteam;
 • Of informeer bij de receptie van uw locatie naar de betreffende klachtenfunctionaris; 
 • Op elke locatie treft u op centrale plekken posters met een foto, naam en contactgegevens van de betreffende klachtenfunctionaris;
 • U kunt ook bellen naar ons klantcontactcentrum Laurens Entree: 010 33 23 000, zij kunnen u ook verwijzen naar één van onze klachtenfunctionarissen.

Uw onvrede of klacht melden

Uw onvrede of klacht kunt u op de volgende manieren melden:

 • Mondeling bij een betrokken medewerker van de locatie / het thuiszorgteam;
 • Digitaal of op papier. U kunt het online klachtenformulier op onze website invullen. Of u kunt een klachtenformulier aanvragen op uw locatie, bij uw thuiszorgteam, bij uw zorgcoördinator of een klachtenfunctionaris.

Een andere mogelijkheid is een brief sturen aan de locatiemanager, de directie of de Raad van Bestuur van Laurens. De contactgegevens vindt u op onze website: op de locatie pagina’s of op contact met Laurens.


Wat doet de Geschillencommissie Zorg?

Bent u na klachtbemiddeling en het indienen van een schriftelijke klacht bij de Raad van Bestuur het oneens met de uitkomst? Dan kunt u uw klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Zorg. Een onafhankelijke commissie beoordeelt uw geschil en u ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat alle partijen zich aan de uitspraak moeten houden en niet in hoger beroep tegen de uitspraak kunnen gaan bij de Geschillencommissie. De uitspraak kan wel voorgelegd worden aan een gewone rechter. Voor meer informatie hierover kijkt u op www.degeschillencommissiezorg.nl

 

Heeft u klachten of onvrede over de uitvoering van de Wet Zorg en Dwang?

Dan kunt u een beroep doen op ondersteuning van een externe cliëntvertrouwenspersoon, zoals geregeld in de Wet zorg en dwang (Wzd). Deze externe ‘cliëntvertrouwenspersoon Wzd’ is niet in dienst van Laurens en staat u en/of uw vertegenwoordigers graag bij in geval van vragen of klachten over onvrijwillige zorg, met gedwongen opname en verblijf.

Contactgegevens externe cliëntvertrouwenspersonen Wzd >

Ook de Klachtenfunctionarissen van Laurens en het zorgkantoor kunnen u indien gewenst in contact brengen met een externe ‘cliëntvertrouwenspersoon Wzd’. 

 

Klachten in het kader van de Wdz worden behandeld en beoordeeld door de externe Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg (zie Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg (KCOZ)).


Wilt u meer weten?

De wijze waarop wij omgaan met klachten staat beschreven in onze klachtenregeling. Wilt u liever een papieren versie van het klachtenreglement ontvangen, dan kunt u hierover contact opnemen met uw locatie, uw thuiszorgteam of de klachtenfunctionaris.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met één van de klachtenfunctionarissen of informeer op één van de Laurens locaties of bij Laurens Entree via 010 33 23 000.

×

Zoeken